donderdag 28 mei 2015

Chateau Lombut and a ZebraZ finish

We had a wonderful time in Lombut, France. It is nice to live in a castle for a short time. I ignore spiders and other creeping, scaring, little things. They live in the castle for many, many years and I am just a visitor!!! I enjoy the silience and view out of the bedroom window.

We hebben een heerlijke tijd gehad in Lombut, Frankrijk. Zo leuk ook even in een kasteel te wonen. I negeer de spinnen en andere kruipende beestjes. Zij leven er al eeuwen en k ben maar een bezoeker. Ik geniet van de stilte en het uitzicht uit het slaapkamer raam.
Pierre, the owner of the castle. He will be 90 next year.
As soon it is light outside, Pierre is busy in his gardens. His kitchen garden and the gardens in and outside the walls of the castle. He even takes care of his horses. He loves to bring vegetables, strawberries, rhubarb to his visitors. When he has dinner with us, he even bakes a rhubarb pie for dessert!

Zodra het licht is buiten, is Pierre bezzig in zijn tuinen. De tuinen in en buiten de muren van het kasteel en in zijn moestuin. Zijn gasten worden verrast met groenten, aardbeien en rabarber. Als hij met ons eet, bakt hij zelfs een rabarbertaart.

The castle of 'Lombut'
The view from the bedroom
Some of the horses in 'the garden'.

Part of the living room with lots of chairs.
The kitchen in one of the towers.
My shoes and poles ready for a walk through the fields and the woods of the French Ardennes.
I love Scandinavian thrillers since I read years ago Sjowall and Wahloo. In France I read a thriller every day. I loved the books of Hakan Nesser, but not the books of Roslund and Hellstrom. Allthough they won a lot of prices. Why so much details of child abuse or a slaughter? So I am happy to sew again. Just enough time for finishing one of the ZebraZ quilts.  I already finished the top before we went to France, but after quilting,binding and some embroidery this week it is off my to do list. Quilting is not easy with fleece backing, but I succeeded in zebra stripe quilting.

Ik hou al van Scandinavische thrillers sinds ik Sjowal en Wahloo las. In Frankrijk las ik een thriller elke dag. Ik vond de boeken van Hakan Nesser goed, maar niet de boeken van Roslund en Hellstrom. Waarom zoveel details van een kinderverkrachting of slachtpartij? Ik heb weer een dag kunnen naaien en heb een baby ZebraZquiltje af. De top was al voor ons vertrek naar Frankrijk af, maar nu is de quilt van mijn to-do-lijst af. Quilten is niet makkelijk met een achterkant van fleece, maar de 'zebrastrepen' zijn gelukt.Soft fleece backing

It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje

maartjequilt@gmail.com

donderdag 14 mei 2015

On our way to the castle...

I will never do it again: posting a to do list for next week quilting like I did last week. Me and lists: it never worked. I should know better. I had to make time for the family, but I did some sewing too. I made two ZebraZ and seven bird blocks (SewFreshQuilt) and finished two tops. It is for a baby quilt and a doll quilt. The baby quilt I will keep for myself to use when my youngest granddaughter is with me and the doll quilt is for my eldest granddauhgter. Her brother will get the big ZebraZ quilt when it is finished.

Ik zal het nooit meer doen: lijstjes posten met wat ik de komende week ga quilten.  Lijstjes werken niet voor mij. Ik heb heel andere dingen gedaan. Ik moet beter weten.
Ik moest extra tijd maken deze week voor familie. Toch heb ik nog genaaid. Twee zebras en zeven vogels van Lorna van SewFreshQuilts. Samen met de blokken die ik over had van de grote Zebraz quilt heb ik een top gemaakt voor een poppenquiltje en een top voor een boxkleed. Het boxkleed is voor in de box als mijn jongste kleindochter komt. Het poppenquiltje is voor mijn oudste kleindochter. Haar broer krijgt de grote ZebraZ quilt, waaraan ik vorige week heb gewerkt.

Top for babyquilt, I need to add the eyes and feet of the birds.
Why is the red Zebra red? She feels ashamad of her butt. I saw it
on the picture. I need to rip some stitches and add a blue triangle.
Top for doll quilt
The visit at the Matisse exhibition was anther thing I planned but what did not happened. My daughter is ill, so we have to go another time. After the blocks with the big Matisse appliques I made another one with smaller appliques. Like the three ZebraZ quilts it is ready to quilt.

Het bezoek aan de Matissetentoonstelling ging ook al niet door, omdat mijn dochter ziek is. We moeten dus een andere keer gaan, maar ik heb nog wel een Matisse blok gemaakt met kleine applicaties. Het moet net als the drie ZebraZ gequilt worden.

A Matisse collage, ready for quilting.

Next week I do not plan anything at all. We are going for a short visit to France, where we stay in this castle. We are going there for almost fifteen years. We are friends with the owner, a very kind old man and we look forward to see him again. It is such a quiet place and it is fun to live in a castle, allthough it is only for one week every year.

Volgende week heb ik helemaal geen naaiwerk gepland. We gaan een weekje naar de Franse Ardennen in dit kasteeltje. We zijn bevriend met de eigenaar en komen er nu el vijftien jaar ieder jaar een weekje. We zien er naar uit hem weer te ontmoeten. Het is leuk om af en toe een weekje in een kasteel te wonen.

Bijschrift toevoegen


It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje

maartjequilt@gmail.com

maandag 4 mei 2015

Matisse in my sketchbook

Busy week with two birthdays. My daughters are 41 en 38! I cannot believe it. Since I have grandchildren, I often have flashbacks of my girls as little children. But when I recieved my eldest daughters app 'Congratulations! You are a mother today for 41 years!!!' (with a smiley), I realised that it was a long time ago they were my 'little children'. Time flies, indeed.

Drukke week met de verjaardagen van mijn dochters. Ze zijn nu 38 en 41!!! Ik kan het niet geloven. Zeker nu ik kleinkinderen heb, denk ik vaak terug aan de tijd dat mijn dochters nog klein waren. Toen ik van de week het appje van mijn oudste dochter ontving:"Gefelicteerd!! Je bent nu 41 jaar moeder!!!" (wel met een smiley!), besefte ik dat het heel lang geleden is dat ze klein waren. Inderdaad, de tijd vliegt.

Inspired by the posters of  the Matisse-exhibition  all over Amsterdam
In a older post I told you about the posters of Matisse at almost every busstop in Amsterdam. Next Thursday I go with my eldest daughter and grandchild to the Matisse exhibition. I googled 'Matisse' for information and inspiration. I did not finish my sketchbook theme 'Circles' yet, but I started with the next theme: 'Matisse'. I love, love, love, love his colorfull paper collages. It looks so easy, but his work is so strong. So I finished four pages with black background, applique and black freemotion quilting (swirls, paisley, microstippling and a few feathers). After binding the pages there was something missing: the signature of Matisse!

In een eerder bericht  heb ik verteld over de poster van Matisse bij elk bushokje in Amsterdam. Donderdag ga ik met mijn oudste dochter en kleindochter naar de Matissetentoonstelling in het Stedelijk Museum. Ik heb 'Matisse' gegoogeld voor inspiratie. Ik vind het werk van Matisse mooi, en houd vooral van zijn gekleurde papiercollages. Het lijkt zo eenvoudig, maar is heel sterk! Ik ben even gestopt met het schetsboekthema 'Cirkels' en ben met het thema 'Matisse' begonnen. Ik heb vier pagina's gemaakt. Gekleurd applique op een zwarte achtergrond met zwarte quilten uit de vrije hand (spiralen, paisleys, microstippling en een paar kleine veren). Nadat ik de pagina's afgebiesd had, ontbrak er iets: de handtekening van Matisse!

I do not think that someone will think it is a real Matisse!
So I do not think the signature is a problem.

fmq detail


The Zebraz top is finished with a border and I bought red fleece for the backing. Today I will sandwich the quilt, so it is ready to quilt and bind.

De Zebrazquilt heeft nu een rand en ik kocht rode fleece voor de achterkant. Vandaag ga ik de lagen sandwichen, zodat de quilt van de week gequild en afgebiesd kan worden.

The binding will be red with white polka dots.
My list for next week is:

1. A Matisse tablerunner
2. Quilting and binding the big ZebraZ-quilt.
3. One more circle sketchbook page.
4. Design the small Zebraz quilt with the four left over Zebra-blocks.It is so nice of you stopping by.  Feel free to leave a comment. I love it.

Fijn dat u langs kwam, ik hoor graag van iedereen en stel je commentaar zeer op prijs.

Love from Amsterdam and keep quilting and sewing

Maartje

maartjequilt@gmail.com